183 nowe projekty zostaną sfinansowane w ramach programu LIFE+

Komisja Europejska zatwierdziła 19 lipca 2011 roku finansowanie 183 projektów o łącznej wartości 244 mln euro, związanych z ochroną środowiska w ramach programu LIFE +. Projekty pochodzą ze wszystkich państw członkowskich UE i obejmują zagadnienia w dziedzinie ochrony przyrody, zapobiegania zmianom klimatu, promocji „zielonej energii”, polityki ochrony środowiska, ochrony bioróżnorodności, a także działania informacyjno-komunikacyjne na temat zagadnień związanych ze środowiskiem.

Każdy projekt zostanie sfinansowany w ramach jednego z trzech komponentów programu LIFE+:

– Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 203 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 64 projekty zgłoszone przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 223 mln euro, z czego około 125 mln euro zapewni UE.

– Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji politycznych i technologicznych związanych z ochroną środowiska. Spośród 399 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 104 projekty. Wybrane projekty, stanowią inwestycję o łącznej wartości 286 mln euro, z czego około 109 mln euro zapewni UE.

– Projekty LIFE+ informacja i komunikacja służą rozpowszechnianiu informacji i podkreśleniu wagi zagadnień związanych ze środowiskiem, a także zapewnieniu szkoleń i podnoszeniu świadomości w zakresie zapobiegania pożarom lasów. Spośród 146 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 15 projektów zgłoszonych organizacje z sektora publicznego i prywatnego zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska. Wybrane projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 20,4 mln euro, z czego około 10,1 mln euro zapewni UE.

Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50 proc. wartości projektu. Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską. Od początku istnienia, czyli od 1992 roku, program LIFE dofinansował w całej Unii Europejskiej 2750 projektów w kwocie około 1,35 mld euro. Beneficjentem programu LIFE mogą być zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, jak też przedsiębiorstwa prywatne.

Polska strona instrumentu finansowego LIFE+: LINK