7 miliardów euro na badania i innowacje w ramach Siódmego Programu Ramowego

Komisja Europejska (KE) przeznaczy 7 miliardów euro w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR), na dofinansowanie prac badawczych, mających na celu pobudzenie innowacyjności europejskiej gospodarki. KE zapowiedziała, że szczególny nacisk położony zostanie na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Nowe wsparcie finansowe będzie mieć formę grantów, które zostaną przyznane 16 000 beneficjentów, w tym podmiotom i organizacjom z europejskich uczelni wyższych, organizacjom badawczym i przedsiębiorstwom prywatnym.

Dodatkowe 7 miliardów euro w ramach Siódmego Programu Ramowego jest kolejnym etapem realizacji „Unii innowacji”, jednej z flagowych inicjatyw strategii „Europa 2020”. Zdaniem Komisji Europejskiej wsparcie finansowe przyczyni się do stworzenia około 174 000 miejsc pracy w perspektywie krótkoterminowej, a w ciągu kolejnych 15 lat – 450 000 miejsc pracy oraz wygenerowania wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) rzędu 80 miliardów euro.

Środki finansowe w ramach Siódmego Programu Ramowego zostaną przeznaczone w głównej mierze na wsparcie badań i inwestycji w dziedzinie zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności, bezpieczeństwa energetycznego i spożywczego, tworzenia infrastruktur sieciowych i usługowych, a także ochrony zdrowia. W opinii Komisji Europejskiej, projekty realizowane w ramach 7PR mają przyczynić się do zbliżenia i współpracy między instytucjami naukowymi, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, ułatwiając tym samym wejście innowacji na rynek (np. poprzez ukazanie możliwości komercyjnego wykorzystania nowych technologii).

Zdaniem KE naturalnym pośrednikiem we wdrażaniu innowacji na rynek są małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego też niezwykle ważne jest zachęcenie ich do współpracy z instytucjami badawczymi i uczelniami wyższymi. Komisja argumentuje, że taka współpraca może przynieść obopólne korzyści. Realizując projekty w ramach 7PR, z jednej strony MŚP uzyskują dostęp do infrastruktury badawczej i wiedzy ekspertów, a z drugiej strony ośrodki badawcze mają w MŚP zagwarantowanego pośrednika, który umożliwi wejście na rynek nowym technologiom.

W odróżnieniu do Szóstego Programu Ramowego, w którym przewidziano pokrycie tylko 50 proc. kosztów badań i inwestycji, w ramach 7PR można uzyskać nawet do 75 proc. potrzebnych na inwestycje środków.

Siódmy Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań w Europie. 7PR, obejmujący lata 2007–2013 jest, następcą Szóstego Programu Ramowego (6PR). 7PR zmierza do rozwoju w Europie gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy, poprzez wspieranie prac badawczo-rozwojowych obejmujących prawie wszystkie dziedziny naukowe.

Szczegóły poszczególnych inicjatyw przewidzianych w ramach Siódmego Programu Ramowego: LINK