Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż wobec wejścia w życie 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE L 119.s1, dla zapewnienia pełniejszej ochrony danych osobowych, Związek Rzemiosła Polskiego zaktualizował Politykę Bezpieczeństwa zawierającą zasady, cele, procedury oraz opisy organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, NIP 5260251368, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000103276, (dalej  Administrator). Kontakt z Administratorem tel. 22 50 44 276, e-mail: zrp@zrp.pl,  Inspektor Ochrony Danych: tel. 22 50 44 222, 606 242 282, e-mail:  odo@zrp.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Administratorem  danych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do wnoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZRP

Załącznik nr 1 Wzór pełnomocnictwa do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 2 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia pracownika z zobowiązaniem do przestrzegania zasad gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 7 Wzór raportu z naruszenia ochrony danych osobowych

Załącznik nr 8 Wzór analizy naruszenia ochrony danych osobowych

Załącznik nr 9 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

Załącznik nr 10 Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych
Załącznik nr 11 Wzór ewidencji osób które zapoznały się z Polityką bezpieczeństwa

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik nr 5-INSTRUKCJA-ZARZĄDZANIA-SYSTEMEM-INFORMAT