Związek Rzemiosła Polskiego rozpoczął realizację kolejnego projektu

Związek Rzemiosła Polskiego w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie rozpoczął 1 listopada 2011 roku realizację projektu ”Platforma flexicurity dla MŚP – kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MŚP”.

 

Celem projektu jest podwyższenie poczucia bezpieczeństwa 310 pracowników MŚP w zakresie utraty pracy oraz poprawa sytuacji 60 pracodawców z tego sektora w kontekście pozyskiwania pracowników i ograniczania zagrożeń spowodowanych ich zwalnianiem poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnianie produktu pod nazwą „Platforma Flexicurity MŚP”.

 

Założone cele będzie można osiągnąć m.in. poprzez stworzenie systemu wypożyczeń pracowniczych w cechach, podwyższanie kwalifikacji pracowników oraz poprzez wzmocnienie wiedzy pracodawców w zakresie zarządzania kadrami.

Projekt zakończy się 31 października 2014 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” – poddziałanie 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności” i współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.