Związek Rzemiosła Polskiego przeciwny „uldze za złe długi”

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał Jadwidze Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju opinię dotyczącą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

 

Zdaniem  Związku zaproponowane rozwiązanie polegające  na kasowym rozliczeniu kosztów (przychodów) w podatkach dochodowych, w przypadku kiedy dłużnik nie ureguluje płatności w terminie 120 dni – nie wpisuje się w zasadniczy cel ustawy, jakim jest redukcja obowiązków administracyjnych. Jak pokazały doświadczenia poprzednich lat rozwiązanie to w żaden sposób nie wpłynęło na likwidację zatorów płatniczych. 

 

ZRP jest przeciwny przenoszeniu  rozwiązań, tzw. ulgi na złe długi obowiązującej na gruncie ustawy o VAT  do przepisów ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT). Taka zmiana może spowodować znaczne obciążenia biurokratyczne u podatników, których nie dotyczy obowiązek monitorowania płatności w oparciu o przepisy ustawy o VAT. Na podstawie projektowanych przepisów zostaną oni objęci tym uciążliwym, szczególnie w uproszczonej księgowości – obowiązkiem. Ponadto uważamy, że o ile w VAT  ulga na złe długi wiąże się z realnym zwrotem do przedsiębiorcy nadpłaconego podatku, o tyle ta sama korekta w podatkach dochodowych może być iluzoryczna i nigdy może nie zostać skonsumowana przez podatnika. 

 

W sytuacji, kiedy korekta będzie dotyczyła roku poprzedniego, za który podatek został już zapłacony, to „nadpłata” powstała w wyniku uregulowania należności może nie zostać odzyskana, jeśli nie będzie dochodu (będzie strata) w bieżącym okresie rozliczeniowym. A najczęściej powodem nieterminowego regulowania zobowiązań przedsiębiorcy –  są niezapłacone jemu wierzytelności. W takiej sytuacji beneficjentem wprowadzenia takiego rozwiązania będzie wyłącznie budżet państwa. 

 

Opinia: