ZUS wyjaśnia wątpliwości – Odpowiedzi na pytania rzemieślników

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się z prośbą do Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyjaśnienie pewnych kwestii związanych z pomocą dla przedsiębiorców, przyznawaną w związku ze skutkami wywołanymi COVID-19.

Zapytanie 1. Problem rodzinnej spółki cywilnej,  zatrudniającej pracowników, która została zgłoszona do ZUS  jako płatnik składek pracowników po 01.02.2020 r. Jeden ze wspólników, tworzący spółkę, prowadził działalność gospodarczą nieprzerwanie od 1999 roku i pracownicy zgłoszeni do ubezpieczenia po 01.02.2020 r., byli u niego zatrudnieni. Tylko w związku z zawarciem umowy spółki po 1 lutym 2020 r. zostali przejęci przez spółkę cywilną. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, działalność gospodarczą prowadzą jej wspólnicy, osoby fizyczne, w tym jeden ze wspólników był płatnikiem składek zatrudnionych tych samych pracowników przed 1 lutym 2020 r. W związku z powyższym, czy w tej sytuacji, spółka cywilna, jako płatnik zarejestrowany dla celów ubezpieczeń po 1 lutym 2020 r., może się ubiegać o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników?

Odpowiedź ZUS: Przepisy ustawy posługują się pojęciem płatnika składek w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli spółka, jako płatnik składek została zarejestrowana po 1 lutego 2020 r. nie ma prawa do ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek. Natomiast wspólnicy, jeżeli byli zgłoszeni przed tą datą jako płatnicy na własne ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności mają prawo do zwolnienia z opłacania składek po spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie. Jednocześnie informujemy, że obecnie w Senacie RP jest rozpatrywana ustawa zmieniającą, m.in. zapisy dotyczące zwalniania opłacania składek.

Zapytanie 2. Czy nie ma żadnych ograniczeń w korzystaniu z dofinansowania z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń z powodu obniżenia wymiaru czasu pracy (i spadku obrotów) w wysokości do połowy wynagrodzenia (maksymalnie do 40% przeciętnego wynagrodzenia), jeśli wcześniej przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia z opłacania składek ubezpieczeniowych od tych wynagrodzeń? Dofinansowane wynagrodzenie brutto zawiera w sobie składkę opłacaną przez pracownika.

Odpowiedź ZUS: Od strony ZUS nie ma przeciwwskazań. Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z opłacania składek nie są brane pod uwagę okoliczności związane z otrzymaniem dofinansowania wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o prawo do dofinansowania w związku otrzymaniem zwolnienia z opłacania składek należy pytanie zadać właściwej instytucji, tj. PUP.

Przygotowała Elżbieta Lutow
Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości
Związku Rzemiosła Polskiego