Wyłączenie uczniów z liczby ubezpieczonych pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w dniu 09.04.2020 r. przekazał do wiadomości i upowszechnienia kolejną informację „Młodociani  pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii”.

W opracowaniu jest opisana m.in. kwestia zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, wg. stanu obowiązującego oraz wskazania na trwające prace legislacyjne związane ze zmianą art.31:

  • Zmiana m.in. art.31 zo. ustawy – Druk nr 330 –  Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
  • Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – uchwalona na posiedzeniu nr 9 dnia 09.04.2020 r. – niezakończone prace (stan na 9.04.2020 r.)

Głównym nurtem zmiany jest wyłączenie ubezpieczonych z tytułu zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego z liczby nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

Ustawa  jest w programie dzisiejszego, trwającego od wczoraj  posiedzenia Senatu (w dniach 15-16.04.2020 r.) – i  w dalszym ciągu znajduje się w trybie rozpatrywania, ze względu na zgłoszone wnioski formalne i ponowne odesłanie jej do komisji. Jest jednak szansa, iż jeszcze w tym tygodniu zakończy się proces legislacyjny.