Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Próba ujednolicenia zasad kontroli informacji niejawnych ma pomóc w zmniejszeniu różnic pomiędzy standardami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wśród państw członkowskich. Ma to pozytywnie wpłynąć na współpracę transgraniczną pomiędzy firmami. W nowym ujęciu ujawnianie, wykorzystywanie, a także samo zdobywanie tajemnic przedsiębiorstwa jest traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. Według nowej definicji tajemnicą przedsiębiorstwa są wszystkie informacje o kluczowym znaczeniu gospodarczym (informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa itp.), które w całości lub części są traktowane jako poufne i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Niewiele różni się od poprzedniej, ale pracodawca obowiązany jest w niej do należytej staranności w utrzymaniu informacji poufnych z daleka od osób niepowołanych. Do odpowiedzialności pociągnięte będą również osoby, które weszły w posiadanie tajemnicy przedsiębiorstwa w dalszej kolejności, ale miały świadomość źródła ich pochodzenia.

Ustawa dopuszcza sytuację, która nie podlega sankcjom, ponieważ zdobyta tajemnica przedsiębiorstwa nie miała związku z kradzieżą. Jest to tzw. inżynieria wsteczna, czyli samodzielne i niezależne odkrycie lub wytworzenie przez obserwację, badania, testowanie itp. przedmiotu dostępnego publicznie i posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która prowadzi badania. Warunkiem jest brak ograniczonych uprawnień do pozyskania informacji. Przestępstwem nie jest także ujawnienie informacji w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

W nowych warunkach sąd może zobowiązać pozwanego do upublicznienia informacji o wyroku lub na wniosek powoda zasądzić stosowne wynagrodzenie na rzecz poszkodowanego za korzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ustawa znosi również 3-letni okres przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, który obowiązywał pracowników od dnia odejścia z firmy.

Zdjęcie: Pixabay