Zmiany w stawkach VAT w nowym roku 2019

W nowym roku 2019 podatników czeka od dawna zapowiadana rewolucja w stawkach VAT, które będą ustalane na podstawie CN, a nie – jak do tej pory – na podstawie PKWiU. W związku z tym do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa matryca stawek VAT. Jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli MF, spowoduje to obniżenie stawki VAT na wybrane produkty. Natomiast na część produktów stawka VAT może zostać podwyższona. Po wprowadzeniu CN do ustawy o VAT podatnicy, aby potwierdzić, że stosują prawidłową stawkę, będą mogli występować o Wiążącą Informację Stawkową (WIS). Jednocześnie zapowiedziano, że stawki VAT w 2019 r. nie wrócą do poziomu sprzed 2011 r., tj. do wysokości 22% i 7%.

 W informacji opublikowanej na stronie BIP KPRM czytamy, że , wieloletnia praktyka stosowania PKWiU 2008 pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek VAT jest rozbudowany i skomplikowany. Ustawodawca przyznał, że powoduje to znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym problemy z koniecznością dokonania przez podatnika prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

 Stosowanie do PKWiU 2008 nie dotyczy jedynie stawek VAT. Na tym systemie opiera się również np. krajowy system odwróconego obciążenia (reverse charge), instytucja odpowiedzialności solidarnej czy system ryczałtowy dla rolników. Również inne przepisy w zakresie VAT posługują się PKWiU 2008, np. niektóre przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, stawki 0%, procedury szczególnej dla dostaw dzieł sztuki czy zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Obecny system określania zakresu stawek obniżonych VAT przy pomocy PKWiU 2008 jest systemem nieefektywnym, nie zapewnia również ochrony dla podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na PKWiU 2008 (z uwagi na brak wiążącej mocy opinii klasyfikacyjnych w zakresie PKWiU wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny).

Dlatego niezbędne jest dokonanie zmiany sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT oraz zapewnienie większej ochrony podatników.

Jak wynika z opublikowanych na stronie BIP KPRM założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług, zostanie wprowadzona: zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług; wiąże się to z wprowadzeniem do przepisów w zakresie VAT nowej matrycy stawek VAT; nowa instytucja Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – jako instrument zapewniający podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania VAT realizowanych transakcji; w tym zakresie projektowane przepisy określą procedurę wydawania WIS oraz będą przewidywały stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS. Zmiana pozostałych regulacji w ustawie o VAT obecnie opierających się na PKWiU 2008, będąca efektem stosowania nowego sposobu identyfikowania towarów i usług (CN zamiast PKWiU), przede wszystkim: w systemie ryczałtowym dla rolników, w zasadach stosowania odwrotnego obciążenia (reverse charge) oraz odpowiedzialności solidarnej.

MF planuje także czasowe utrzymanie stawek 23% i 8% (oraz stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych), a także uzależnienie obniżenia ich w momencie właściwym z punktu widzenia finansów publicznych, określonym z zastosowaniem nowych wskaźników

Link: https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/311019936-Fiskus-pichci–wielka-rewolucje–w-stawkach-VAT.html

(Grafika Google)