Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców

Od 1 stycznia nastąpiła zmiana i doprecyzowanie warunków stosowania uproszczonej procedury wydawania zezwoleń na pracę dla obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy (§ 3 pkt 3 rozporządzenia), zatrudnionych wcześniej na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oprócz obowiązującego obecnie warunku wykonywania pracy dla tego samego pracodawcy, przez co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przed złożeniem wniosku wymagane będzie:
 
•    wykonywanie pracy przez cudzoziemca na tym samym stanowisku;
•    zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej;
•    przedstawienia przez pracodawcę oryginału tej umowy do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia (nie będzie już możliwe przedłożenie kopii umowy ani zaświadczenia o zatrudnieniu);
•    przedstawienie oryginałów dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (jeżeli były obowiązkowe).
Więcej: LINK