Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2021 r.

Nowe regulacje dotyczące opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), od 1 stycznia 2021 r. więcej podatników może opodatkować swoje przychody ryczałtem, gdyż podniesiono limit uprawniający do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro dla przedsiębiorców osiągających przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nie przekraczające 9 030 600 zł. Podniesiono też limit dla opłacających zaliczki kwartalnie z równowartości 25 000 euro do równowartości 200 000 euro, przy czym podatnik odprowadzający zaliczki kwartalnie nie może osiągnąć przychodu w 2019 roku ponad 903060 zł.

W przypadku wolnych zawodów  stawkę ryczałtu obniżono z 20% do 17%, a stawkę ryczałtu wobec podatników świadczących usługi do 15% (do 2020 r. stawka dla usług wynosiła 17%). Zlikwidowano ograniczenie wyłączające z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym usług  rachunkowo-księgowych, doradztwa podatkowego, usług reklamowych, architektonicznych, inżynierskich oraz rozszerzono definicję wolnego zawodu opodatkowanego wg stawki 17% o psychologa, fizjoterapeutę, adwokata, notariusza, radcę prawnego, architekta, inżyniera budownictwa, rzeczoznawcę budowlanego, biegłego rewidenta, księgowego, agenta ubezpieczeniowego, doradcę podatkowego, doradcę restrukturyzacyjnego.

Od 1 stycznia istnieje możliwość opodatkowania stawką ryczałtu 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł  od przychodów z najmu lub dzierżawy w ramach działalności gospodarczej (dotychczas ta forma opodatkowania dostępna była tylko dla osób prywatnych). Wymieniona stawka odnosi się także, do świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych, wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych, furgonetek bez kierowcy, środków transportu wodnego bez załogi, własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim bez względu na liczbę wynajmowanych nieruchomości.

Ryczałtem 10% przychodów przedsiębiorca może opodatkować świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, i tak jak dotychczas, 5,5% przychody z tytułu działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton oraz w wysokości 3,0% przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z działalności usługowej w zakresie handlu.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2123

Zmiany dotyczące podatku dochodowego

Dochody wspólników spółek komandytowych są od 1 stycznia kwalifikowane do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych wobec czego podlegają zryczałtowanej 19% stawce PIT. Podobnie jak to jest w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych,  od swojego zobowiązania podatkowego komplementariusz może odliczać zapłacony przez spółkę podatek CIT (proporcjonalne do posiadanych udziałów), co wynika z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT.  W przypadkach w których spółka zapłaci CIT wg stawki 19%, komplementariusz dokonując rozliczenia otrzymanej dywidendy nie będzie musiał dodatkowo płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Proporcjonalne odliczenie podatku będzie przysługiwało przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym spółka osiągnie zysk.

Odliczenie podatku CIT nie będzie dotyczyć komandytariuszy, którzy muszą płacić podatek PIT w całości, przy czym wobec komandytariuszy przewidziano możliwość zwolnienia z opodatkowania 50% przychodów limitowanych kwotą 60 tys. zł  (choć ustawa przewiduje wyłączenia z prawa do zwolnienia, a limit będzie obowiązywać odrębnie dla każdej spółki komandytowej, w której dany podmiot jest komandytariuszem). W rezultacie nadal część wypłaconego zysku spółki może być „podwójnie” opodatkowana.

Spółki jawne

Osoby fizyczne będące wspólnikami sp. j., których tożsamość jest organom podatkowym znana rozliczają się na dotychczasowych zasadach, to jest ich przychody są kwalifikowane jak przychody z działalności gospodarczej. (Nowe regulacje dotyczą tylko spółek komandytowych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski).

Więcej informacji na podatki.gov.pl

Karta podatkowa

Od 1 stycznia 2020 r. ustawa wprowadza istotne zmiany dla podatników rozliczających się kartą podatkową.

Zniesiono warunek by podatnik prowadzący określoną w ustawie działalność nie podlegał opodatkowaniu w formie karty, jeżeli jego małżonek prowadzi także działalność w tym samym zakresie.

Z opodatkowania kartą podatkową można  korzystać przypadku  przekroczenia limitu zatrudnienia w latach 2021–2024, nie więcej niż o trzech pracowników. Limity te są określone w tabeli miesięcznych stawek karty podatkowej (załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) i zależą od branży;  o zatrudnieniu należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 5 listopada 2020 r. (Monitor Polski z 27 listopada 2020 r. poz. 1083) w którym podano wszystkie stawki opodatkowania kartą podatkową,  opodatkowanie kartą za 2021 r. wzrasta  średnio o 3,6% w porównaniu do opodatkowania w 2020 r.

Opracował,

Jarosław Romaniuk,

na podstawie informacji opublikowanych na stronie: https://mirip.org.pl/1614,informacja-podatkowa-grudzien-2020