Zmiany w Kodeksie pracy są potrzebne

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opinię na temat nowelizacji Kodeksu pracy. Podjęte konsultacje społeczne nad zmiana ustawy pozwolą wskazać istotne punkty, w których można ją ulepszyć z korzyścią dla pracodawców i pracowników.

Eksperci Związku przyznają, że zmiany są potrzebne. Reprezentatywne organizacje pracodawców już w kwietniu 2014 r. przedstawiły stronie rządowej i organizacjom związkowym wspólne stanowisko w zakresie kierunków zmian niezbędnych w przepisach Kodeksu pracy.

Proponowane wtedy zmiany to:
•    wprowadzenie maksymalnego czasu trwania umowy o pracę na czas określony zawartej pomiędzy tym samym pracownikiem i pracodawcą;
•    wydłużenie maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 miesięcy;
•    wprowadzenie możliwości wypowiadania umów o pracę na czas wykonania określonej pracy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia;
•    wprowadzenie zróżnicowanych okresów wypowiedzenia w umowach o pracę na czas określony w zależności od długości trwania zatrudnienia;
•    skrócenie okresów wypowiedzenia w umowach o pracę na czas nieokreślony;
•    zniesienie obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony u pracodawców zatrudniających do 20 pracowników.

Niestety zapisy przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Związku Rzemiosła Polskiego, jak i innych organizacji pracodawców. Eksperci ZRP wyrazili brak poparcia m.in. do nowej formuły zawierania umów na okres próbny. Konieczne jest wydłużenie tych umów do 6 miesięcy. Umowa ma na celu sprawdzenie kompetencji i umiejętności pracownika oraz zapoznanie jego z warunkami pracy w danym zakładzie.

Stanowisko ZRP: LINK