Zła sytuacja sektora MŚP

Ponad połowa mikro i małych firm wciąż zmaga się ze skutkami kryzysu gospodarczego i jest w złej kondycji finansowej. Ich główne problemy, to spadek zamówień, rosnące koszty funkcjonowania firm, w tym przede wszystkim wzrost opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wysokie podatki od nieruchomości oraz czynsze za lokale, a także rosnący napływ tanich, niskiej jakości towarów z rynków wschodnich.

W liście do ministra gospodarki Waldemara Pawlaka Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił uwagę na pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ZRP zła sytuacja finansowa mikro i małych firm jest efektem kryzysu gospodarczego, który dotarł do tej grupy przedsiębiorstw z pewnym opóźnieniem.
 
Z powodu lawinowo rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności takich jak wzrost opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – duża część zakładów, zwłaszcza usługowych, zmuszona jest do likwidacji działalności lub przeniesienia jej do dzielnic peryferyjnych. Tym samym utrudniony staje się dostęp mieszkańców do wielu usług, a utrata klientów dodatkowo niekorzystnie odbija się na sytuacji finansowej firm.

Zdaniem ZRP istotne jest jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań,  ograniczających możliwości niemal dowolnego podnoszenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez samorządy. Bez podjęcia takich starań władze lokalne nie zaprzestaną poszukiwania nowych źródeł wpływów, które zasiliłyby ich budżety.

ZRP zwrócił także uwagę na niektóre biurokratyczne utrudnienia przy załatwianiu przez przedsiębiorców spraw urzędowych takich jak np. potrzeba składania wciąż nowych pełnomocnictw, czy niekorzystne przepisy związane z podatkiem VAT w tym planowane wprowadzenie ograniczenia odliczeń VAT dla niektórych kategorii samochodów. Zdaniem ZRP proponowane zmiany są niekorzystne i doprowadzą do nierówności podatkowej przedsiębiorców.

ZRP postuluje także dalsze uproszczenie procedur uzyskiwania dofinansowania ze środków UE oraz stworzenie ogólnopolskiego systemu umożliwiającego pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój działalności dzięki funduszom pożyczkowym.
 
Problemy sygnalizowane przez ZRP, wymagają szybkiego rozwiązania. W przeciwnym wypadku doprowadzą do znacznego osłabienia sektora MŚP, a tym samym całej gospodarki.

Więcej informacji w załączniku.