Zgłoszenia kandydatów do tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania oświatowego, które odbyło się 29 czerwca br., przekazuje zaczerpnięte ze strony resortu kultury informacje dotyczące Honorowego tytułu Mistrz Rzemiosł Artystycznych.

Lista laureatów tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”

Tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” nadawany jest rzemieślnikom posiadającym znaczący dorobek zawodowy w zakresie wytwarzania lub odtwarzania przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym, naprawy i konserwacji takich przedmiotów, naprawy i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych oraz świadczenia usług związanych z artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych (art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”).

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje tytuł z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  1. organu administracji publicznej
  2. władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących  statutową działalność kulturalną
  3. kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej RP
  4. Związku Rzemiosła Polskiego

W celu zgłoszenia kandydata, do tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”, należy złożyć do Związku Rzemiosła Polskiego następujące dokumenty:

  1. wniosek o nadanie tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” (pobierz)
  2. dokumentację fotograficzną, przedstawiającą autorskie prace (15 zdjęć w postaci kolorowych wydruków A4, te same zdjęcia zapisane na nośniku pendrive, minimalna rozdzielczość 300 DPI)
  3. dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła lub dyplom mistrzowski lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła ( art. 3.1 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle)
  4. kopie dyplomów z konkursów, kopie dokumentów potwierdzających aktywność zawodową i będących dowodem społecznego uznania

W celu dotrzymania tego terminu wniosek o nadanie tytułu MRA wraz z załącznikami powinien trafić do Związku Rzemiosła Polskiego nie później niż 24 lipca 2023 r.

Osoba do kontaktu w sprawie tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”:

Aleksandra Gąsowska
tel. +48 22 4210177
e-mail: agasowska@kultura.gov.pl

Materiały do pobrania:

Podstawa prawna: