Zespół do spraw organizacji i realizacji przygotowania zawodowego pracownika młodocianego

W dniu 8 czerwca br. odbędzie się posiedzenie inauguracyjne ZESPOŁU DO SPRAW ORGANIZACJI I REALIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO, powołanego na mocy ZARZĄDZENIA NR 34 MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw organizacji i realizacji przygotowania zawodowego pracownika młodocianego

Przygotowana  przez  resort rozwoju  koncepcja powołania zespołu jest efektem wniosku zgłoszonego przez Związek Rzemiosła Polskiego na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w dniu 28.01.2021 r oraz wystąpień Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, do ministrów pracy oraz edukacji, datowanych na 3 lutego br.

Zadania Zespołu związane są z problemami wynikającymi ze złożoności regulacji prawnych, powodującej powstawanie rozbieżności interpretacyjnych i trudności w stosowaniu prawa, zarówno przez pracodawców szkolących uczniów, w ramach zatrudnienia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, jak również pracowników instytucji rynku pracy oraz placówek edukacyjnych – przegląd i analiza przepisów. Wnioski  i rekomendacje Zespołu będą przedstawiane Ministrowi nadzorującemu Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele MRPiT, 2 przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw edukacji, 5 przedstawicieli wyznaczonych przez Związek Rzemiosła Polskiego, powołanych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.