Zawieszeniu konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach PO KL Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/7.2.2/2010.

W odpowiedzi na konkurs, do dnia 2 listopada br. wnioskodawcy złożyli 22 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 28 682 664,80 PLN.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 17 listopada 2010 r., tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 16 listopada 2010 roku, nie będą rozpatrywane.

O ewentualnym terminie ponownego rozpoczęcia naboru wniosków informacja zostanie opublikowana co najmniej na 5 dni przed wznowieniem konkursu, we wszystkich formach komunikacji, w jakich pierwotnie zostało opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU lub na stronie internetowej www.mazowia.eu.