Zapytanie ofertowe ZRP na wyprodukowanie filmu promującego szkolnictwo zawodowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie finansowane ze środków Rady Dialogu Społecznego pn.: Wyprodukowanie filmu promującego szkolnictwo zawodowe.

Zgodnie z programem prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 film poświęcony ma być promocji szkolnictwa zawodowego. Przewiduje się realizację nagrań w co najmniej czterech rzemieślniczych szkołach zawodowych (lub branżowych, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe z zeszłego roku), dla których organem prowadzącym jest cech lub izba rzemieślnicza. Przewiduje się, że wykonawca zrealizuje ujęcia w szkołach oraz w zakładach rzemieślniczych, gdzie do ujęć i wywiadów zaproszeni zostaną: uczniowie, nauczyciele oraz mistrzowie szkolący młodzież. Nagranie powinno objąć przykłady nauki zawodu w profesjach popularnych (np.: cukiernik, elektronik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek CNC, stolarz) oraz unikatowych (np.: krawiec, obuwnik. zegarmistrz, złotnik-jubiler, zdun). Wykonawca przedłoży także scenariusz, który – po wyborze najlepszej oferty – zostanie uszczegółowiony z Zespołem Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP. Przy opracowaniu scenariusza Wykonawca może korzystać z materiałów dotyczących rzemieślniczego przygotowania zawodowego dostępnych na stronach: zrp.pl, ewr.zrp.pl oraz Informatora pn. „Promocja kształcenia zawodowego przez pracodawców”, gdzie znajduje się wykaz szkół zawodowych rzemiosła wraz z ich krótką charakterystyką.

SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE

Informator PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEZ PRACODAWCÓW