Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, którego celem jest dostosowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy – przy zaangażowaniu pracodawców. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W pierwszym etapie projektu jednym z produktów była aplikacja internetowa pn.: „Platforma internetowa czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych” przeznaczona dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, tj. pracodawców oraz sekretarzy z działów oświaty izb, dzięki której w szybki i prosty sposób można tworzyć gotowe zestawy egzaminacyjne. Platforma została oddana do użytku w maju 2017 r. Funkcjonuje pod adresem: https://ewr.zrp.pl. W II etapie utworzono aplikację do przeprowadzania egzaminów on-line (testy z wykorzystaniem wytworzonych w projekcie zadań egzaminacyjnych, w tym z rysunku zawodowego).

Aktualnie w bazie platformy znajduje się prawie 25.000 zadań egzaminacyjnych (ustnych, pisemnych oraz praktycznych), z czego część z nich zawiera dodatkowo rysunek (grafikę). W związku z dalszymi planowanymi działaniami w ramach II etapu projektu, zamierza się uzupełnić zasoby platformy o kolejne zadania, które będą zawierać 1070 grafik.

2020_02_12_Zapytanie ofertowe – grafiki do zadań 1070

Zal 1 – formularz ofertowy

Zal 2 – oświadczenie o braku powiązań

Zal 3- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zal 4 – przykładowe grafiki