Zapytanie ofertowe na nabór trenerów na szkolenie

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie trenerów, których zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia, wspólnie z innym trenerem w terminie 09-10.03.2020 r.

Tematyka szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie:

ogólna – ogólne informacje dotyczące zasad prawnych związanych z potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych tj.

 • Podstawy prawne związane z działalnością komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie: ustawa o rzemiośle, rozporządzenie MEN, ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, ustawao SIO -w kontekście zmian systemowych.
 • Kwalifikacje czeladnika i mistrza, a Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK): Krajowy Rejestr Kwalifikacji (KRK); kwalifikacje pełne i cząstkowe, upoważnione instytucje do certyfikowania i walidowania kwalifikacji czeladnika i mistrza. Definicja „kwalifikacji”; świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski.
 • Porównywalność i uznawalność kwalifikacji czeladnika i mistrza, Europass.
 • Włączanie kwalifikacji do ZSK (zasady przygotowania wniosku)
 • Wybrane zagadnienia z psychologii; reagowanie w trudnych sytuacjach, stres zdającego(absolwent szkoły i osoba dorosła) stres egzaminatora.
 • specjalistyczna – przedstawienie zasad działalności członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacyjne egzaminy zawodowe czeladnicze i mistrzowskie tj.:
 • Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.
 • Prawa i obowiązki osoby zdającej egzamin czeladniczy lub mistrzowski.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu; rola, zadania i obowiązki izby rzemieślniczej,przewodniczącegokomisji egzaminacyjnej i jejczłonków.
 • Dokumentacja przebiegu egzaminuiustalenie oceny końcowej.
 • Proces oceniania zadań egzaminacyjnych: etap praktyczny, etap teoretyczny.
 • Zasady formułowania zadań egzaminacyjnych orazkryteriów ichoceniania.
 • Platforma EWR – nowe narzędzie w pracy izb rzemieślniczych i komisji egzaminacyjnych w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230574