Zapytanie ofertowe  na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny skarbowy – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”

Zapytanie ofertowe  na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny skarbowy – ocena projektowanych rozwiązań prawnych” (postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWER.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy– ocena projektowanych rozwiązań prawnych”.

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:
79100000-5 – Usługi prawnicze
79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne
79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy zapytanie

Zal 1_formularz_ofertowy_ekspertyza 13

Zal.2_Wykaz_uslug_tozsamych_ekspertyza 13

Zal.3_oswiadczenie_o_braku_powiazan ekspertyza 13

Zal.4_zgoda na przetwarzanie danych osobowych 13

 

 

Logo - Unia Europejska Fundusz SpolecznyLogo Fundusze Europejskie