Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWER.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:

79100000-5 – Usługi prawnicze

79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne

79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Zal.1_formularz_ofertowy_ekspertyza 14

Zal.2_wykaz_usług_tożsamych_ekspertyza 14

Zal.3_oświadczenie_o_braku_powiązań_ekspertyza 14

Zal.4_zgoda na przetwarzanie danych osobowych 14

Zapytanie_ofertowe_na_ekspertyzę-ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Logo - Unia Europejska Fundusz SpolecznyLogo Fundusze Europejskie