Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej – ocena wprowadzonych regulacji  prawnych”

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej – ocena wprowadzonych regulacji  prawnych”

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWER.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej – ocena wprowadzonych regulacji  prawnych”

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:

79100000-5 – Usługi prawnicze

79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne

79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Zał. 1_Formularz_ofertowy_ekspertyza 18

Zał. 2_Wykaz_usług_tożsamych_ekspertyza 18

Zał. 3_Oświadczenie_o_braku_powiązań ekspertyza 18

Zał. 4_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 18

Zapytanie ofertowe projekt rozporządzenia wymagania sanitarnohigieniczne

 

Logo - Unia Europejska Fundusz SpolecznyLogo Fundusze Europejskie