Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów konsultacyjnych

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników warsztatów konsultacyjnych realizowanych w ramach projektu pt. „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00).

Przedmiotem oferty jest: udostępnienie sali szkoleniowej dla maksymalnie 35 osób na dwa dni, zapewnienie dwóch przerw kawowych, dwóch obiadów i jednej kolacji dla 35 osób oraz noclegu dla 35 osób w okresie od 18.10 do 19.10.2018 roku w Zakopanem (woj. małopolskie).

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania oraz załączniki:

Zapytanie_ofertowe_hotele_II warsztaty_05_09_2018

Zal.1_formularz_ofertowy

Zal.2_Wykaz_uslug_tozsamych 

Zal.3_oswiadczenie_o_braku_powiązań

Zal.4 klauzula społeczna 

Zal.5_zgoda na przetwarzanie danych osobowych