Nabór trenera na spotkanie wartościujące w Warszawie

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

zapytanie dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego  projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap  II”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z II etapem projektu,  dotyczącego przeprowadzenia 1 spotkania wartościującego dla około 30 osób w Warszawie. Spotkanie jest prowadzone przez dwóch trenerów.

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień CPV 8050000-9 Usługi szkoleniowe.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237234