Zapytanie ofertowe

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert  na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Związkiem Rzemiosła Polskiego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Platforma Flexicurity MiŚP – kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP”.

Związek Rzemiosła Polskiego, realizujący projekt „Platforma Flexicurity MiŚP – kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, II Priorytetu PO KL „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty gwarancji ubezpieczeniowej w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 13 grudnia 2011 godz. 12.10”

Miejsce złożenia oferty: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Al. Wojska Polskiego 78,
I p., 70-482 Szczecin (Sekretariat).
Termin złożenia oferty do dnia: 13 grudnia 2011, do godz. 12.00

 

Szczegóły zapytania ofertowego:

LINK: