Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach”

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mających na celu wspieranie ludzi w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach (VP/2020/003).

Dofinansowanie ma na celu wsparcie istniejących lub nowych partnerstw w testowaniu innowacyjnych podejść wspierających realizację zasady 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych pn. Dochód minimalny.

Zasada ta stanowi, że każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy, świadczenia związane z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętą do ponownego włączenia się do rynku pracy.

Zaproszenie skierowane jest do organów publicznych, organizacji non-profit, ośrodków badawczych, instytutów, uczelni wyższych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji partnerów społecznych na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia to 10.000.000 EUR.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r.

Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy.

Call for Proposals – Pillar principle on minimum income

Call for Proposals – Pillar principle on minimum income (tłumaczenie)