Barometr MŚP Unii Europejskiej wykazuje negatywne perspektywy dla małych firm

Najnowszy Barometr MŚP UE (Link) przedstawia dość negatywne perspektywy dla małych firm. Inwestycje są nadal wstrzymywane głównie z powodu wysokich stóp procentowych, a rosnące płace wywierają dalszą presję na rentowność w sektorach pracochłonnych. 

W dyskusji na temat niskiego wzrostu produktywności w Europie, Sekretarz Generalny SMEunited zgodził się co do znaczenia inwestycji w badania i rozwój oraz rozwój umiejętności i podkreślił, że wystarczające programy wspierające innowacje muszą być oferowane na poziomie krajowym i regionalnym.

Luka we wzroście produktywności jest spowodowana wciąż istniejącymi barierami na rynku wewnętrznym, jak wskazano w raporcie. Bariery te skutkują dużymi obciążeniami administracyjnymi i wysokimi kosztami przestrzegania przepisów, zmniejszając zarówno rentowność, jak i zdolność prowadzenia działalności gospodarczej przez europejskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te mniejsze i te, które chcą rozwijać się na naszym jednolitym rynku.

Co więcej, MŚP chcące wprowadzać innowacje i zwiększać skalę działalności mają trudności z dostępem do finansowania, które jest trudno dostępne dla bardziej ryzykownych projektów. Ponadto MŚP mają trudności z dostępem do zrównoważonego finansowania ze względu na wysokie wymogi sprawozdawcze dla MŚP, które muszą udowodnić, że ich projekty są ekologiczne lub przyczyniają się do transformacji.

Dialog makroekonomiczny to odbywające się dwa razy w roku spotkanie, podczas którego partnerzy społeczni wymieniają się informacjami z ministrami finansów, wiceprzewodniczącymi wykonawczymi Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy na temat sytuacji gospodarczej i odpowiednich reakcji politycznych.

Wypowiedź prasowa link (ENG)