Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych zatwierdzone

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło 30 stycznia „Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Głównym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków przygotowania i przyjmowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP), określenie zakresu i formy informacji

w nim zawartych, dla poszczególnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Projekt Wytycznych podlegał konsultacjom zewnętrznym z Urzędami Marszałkowskimi, Trójstronną Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych, Radą Działalności Pożytku Ogólnego i Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Więcej: LINK