Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że najniższa podstawa wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne  w 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych uległa zmianie.
 
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. dla:
osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
twórców i artystów,
osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność
w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
osób, które prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów
o systemie oświaty,
oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł.
 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. nie może być niższa od kwoty 319,94 zł. (tj. 9% podstawy wymiaru składki).
 

Więcej: LINK