Wysłuchanie publiczne projektu Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

30 kwietnia 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji wysłuchanie publiczne dot. projektu programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE).  Program ten ma na celu zapewnienie skutecznej realizacji programów finansowanych z polityki spójności. Założenia programu obejmują między innymi następujące działania:

  • upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania kadrami w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy unijnych,
  • zwiększenie zdolności administracyjnych tych instytucji oraz beneficjentów,
  • szkolenia dla podmiotów korzystających z Funduszy Europejskich,
  • rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów finansowanych z funduszy
  • działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach Europejskich w Polsce.

Uwagi i opinie do projektu nowego programu wygłosili przedstawiciele administracji publicznej, partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz innych instytucji. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, który zaprezentował najważniejsze uwagi ZRP do projektu programu.

Zdaniem ZRP istnieje konieczność uporządkowania definicji w dokumencie poprzez precyzyjne wymienienie wśród grup docelowych partnerów spoza administracji (w tym partnerów społecznych), działania informacyjno-promocyjne w ramach tego programu powinny być kierowane do zidentyfikowanych konkretnych grup odbiorców a istotną rolę w identyfikacji tych grup powinni pełnić właśnie partnerzy społeczni i inni partnerzy spoza administracji, którzy powinni być także uwzględnieni w dokumencie wśród podmiotów nie stanowiących systemu zarządzania, lecz mających bezpośredni wpływ na wdrażanie polityki spójności.

Link do transmisji z wydarzenia TUTAJ