Wysłuchanie publiczne projektu Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”

21 kwietnia 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji wysłuchanie publiczne dot. projektu programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” r. Program ten stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Główne cele nowego programu to:

  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
  • wzrost konkurencyjności MŚP;
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Uwagi i opinie do projektu nowego programu wygłosili przedstawiciele administracji publicznej, partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz innych instytucji. W wysłuchaniu uczestniczył również wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pan Jacek Żalek.

Partnerzy spoza administracji zgodnie podkreślali potrzebę zwiększenia udziału tzw. trzeciego sektora w działaniach zawartych w nowym Programie. Pojawiły się opinie, że gospodarka powinna sprzyjać podnoszeniu jakości życia Polaków i być społecznie użyteczna. Podkreślano, że w ocenie efektywności działań należy brać pod uwagę nie tylko skutki komercyjne, ale także społeczne. Pojawiały się także głosy, aby priorytetem były działania mające na celu zdecydowaną walkę ze zmieniającym się klimatem a także ze zwiększeniem udziału społeczeństwa w polityce klimatycznej. Proponowano także, aby  w dokumencie zaakcentować  kwestie dotyczące efektywności energetycznej. Z kolei przedstawiciele świata nauki podkreślali konieczność wsparcia polskiej innowacyjności, oraz wagę współpracy jednostek badawczych z przedsiębiorcami. Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do  zawartych w programie działań mających na celu wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu.

Ostatnim etapem procesu konsultacji społecznych programu będzie konferencja podsumowująca, która odbędzie się 10 maja br.

Link do transmisji z wydarzenia TUTAJ