Wsparcie z tzw. Tarczy Antykryzysowej 7.0 – istotne informacje dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, na mocy którego wprowadzono kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania które weszły w życie 1 lutego 2021 r. to:

1. Nowa dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł

2. Ponowne świadczenie postojowe

3. Dopłata do wynagrodzeń

4. Zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne dwa miesiące

ad. 1. Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej do wysokości 5000 zł
Dotacja jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców – można ją otrzymać tylko raz. Przyznanie dotacji na podstawie rozporządzenia z 1 lutego 2020 roku jest niezależne od dotacji przyznawanych na podstawie tak zwanej Tarczy 6.0. Jednorazowa dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z i nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 roku, uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Dotacja nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Dotacja podlega zwrotowi, jeżeli przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem (starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji).

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy można składać elektronicznie w terminie do 31 marca 2021 roku, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

ad 2. Ponowne świadczenie postojowe
Ta forma wsparcia jest przeznaczona dla firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które już skorzystały ze świadczenia postojowego. Ponowne świadczenie można otrzymać raz albo maksymalnie dwukrotnie, w zależności od numeru PKD przeważającej działalności w takiej samej wysokości jak wcześniej wypłacone świadczenie postojowe, czyli 2080 zł albo 1300 zł. Jednorazowe ponowne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

-na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89. Z przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, natomiast dwukrotnie ponowne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

-na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wskazany kod PKD musi być kodem przeważającej działalności gospodarczej.

Wnioski o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lutego 2021 roku, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii jedynie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Świadczenie postojowe jest przyznane ponownie na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już świadczenie postojowe. W treści oświadczenia, zawarte powinny być informacje o:
nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba, że podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i z działalności gospodarczej prowadzeniu na dzień 30 listopada 2020 roku działalności gospodarczej oznaczonej jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD, który uprawnia do otrzymania ponownego świadczenia uzyskaniu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 40% niższego w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

ad 3. Dopłata do wynagrodzeń pracowników
Dopłata wynosi 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Można je otrzymać na 3 miesiące kalendarzowe, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem. Wsparcie jest kierowane do firm prowadzących działalność oznaczoną według PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z Wskazany kod PKD musi być kodem przeważającej działalności gospodarczej. Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Podmiotami uprawnionymi, są podmioty, których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego który do końca 3. kwartału 2019 roku terminowo uregulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

ad. 4. Zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne dwa miesiące Zwolnienia z opłacania składek za jeden miesiąc lub za dwa miesiące, czyli za styczeń 2021 albo za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za te miesiące.

Zwolnienie przysługuje niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. W przypadku opłacenia składek można wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli nie ma zaległości w ZUS.

–Zwolnienie za jeden miesiąc, od 1 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku, przysługuje przedsiębiorcy, który łącznie spełni następujące warunki:
został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, podmiot złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku (styczeń albo grudzień – styczeń) najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania) i złoży wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 roku.

–Zwolnienie za dwa miesiące, od 1 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku, przysługuje przedsiębiorcy, który łącznie spełni następujące warunki:
został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku, na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – w takim przypadku przysługuje zwolnienie za okres przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, podmiot złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku (styczeń albo grudzień – styczeń) najpóźniej do dnia
28 lutego 2021 roku (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania) oraz złoży wniosek o zwolnienie z opłacania składek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 roku. Wskazany kod PKD musi być kodem przeważającej działalności gospodarczej.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek RDZ-B7 będzie można złożyć do ZUS od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku, wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.