Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 02/07/2020

Wsparcie finansowe z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków, których celem jest wsparcie istniejących lub nowych partnerstw w testowaniu innowacyjnych podejść wspierających realizację zasady 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (dalej: Filaru) pn. „Dochód minimalny”. Zasada ta stanowi, że każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy, świadczenia związane z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy.

Oczekiwane rezultaty działań realizowanych w ramach projektu:

  • wdrożony zostanie model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru, dotyczącej minimalnego dochodu, poprzez zintegrowane podejście do aktywnej integracji, które łączy zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych i wspierających dostęp do zatrudnienia;
  • zintegrowane wsparcie i usługi będą skutecznie dostarczane do (najbardziej) wrażliwych grup społecznych;
  • metodologia oceny aktywizacji (w społeczeństwie i na rynku pracy) wrażliwej populacji;
  • ponad 80% klientów będzie: a) zatrudnionych, szkolonych lub uczestniczyć w innych aktywizujących działaniach, lub b) objętych innymi działaniami społecznymi.

Samo świadczenie minimalnego dochodu nie będzie finansowane w ramach projektu.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 EUR.

W ramach tego budżetu Komisja spodziewa się sfinansować około 8 projektów. Przy czym dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.

Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:

  • organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania;
  • organizacja non-profit (prywatna lub publiczna);
  • ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe;
  • organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
  • organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy.

Komisja zachęca wnioskodawców do złożenia propozycji projektu w języku angielskim, aby ułatwić ich rozpatrzenie i przyspieszyć proces oceny. Niemniej wnioski złożone w jednym z języków urzędowych UE zostaną również przyjęte. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć streszczenie w języku angielskim.

Więcej informacji: https://bit.ly/3dVPovY

Wszelkie szczegółowe zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018