Wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do opieki długoterminowej

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do opieki długoterminowej (VP/2019/003).

Termin składania wniosków upływa 10 września 2019 r.

Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu to 10 000 000 EUR. Komisja Europejska zamierza współfinansować od 4 do 6 inicjatyw, wyłonionych w ramach konkursu. Wsparcie finansowe nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych inicjatywy.

Każda propozycja przedstawiona we wniosku powinna zmierzać do osiągnięcia co najmniej dwóch z trzech poniżej wskazanych celów:

– opracowanie i przetestowanie innowacyjnych podejść do świadczenia opieki długoterminowej w celu sprostać wyzwaniom związanym z dostępem, przystępnością cenową, siłą roboczą, jakością i trwałością takiej opieki,
– opracowanie trwałych wielopoziomowych modeli partnerstwa, które ułatwiłyby wdrażanie innowacji społecznych w zakresie opieki długoterminowej;
– wykorzystanie innowacji społecznych w planowaniu i monitorowaniu polityki opieki długoterminowej.

Komisja Europejska wskazała przykładowe rodzaje działań, które mogą być współfinansowane w ramach konkursu, a mianowicie:

– zbieranie danych i przeprowadzanie badań;
– opracowywanie i testowanie innowacyjnych sposobów dostarczania usług opieki długoterminowej, np. innowacyjne modele opieka zintegrowanej, opieka domowa lub opieka społeczna;
– opracowywanie i testowanie nowych narzędzi do planowania i monitorowania polityki;
– działania mające na celu tworzenie i ulepszanie współpracy między podmiotami, w tym wymianę dobrych praktyk;
– opracowanie wytycznych i praktycznych narzędzi;
– konferencje, seminaria;
– opracowywanie programów szkolenia;
– działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat opieki długoterminowej.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad udziału w konkursie, znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://bit.ly/2wOJQ3z oraz w pliku: https://bit.ly/2ID6e6y
Zachęcam do składania wniosków!