Wniosek ZRP o podjęcie prac legislacyjnych prowadzących do zmian w rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Dotyczy: zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391).

W 20t9 r, weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu, które wprowadziło znaczącą liberalizację wymagań stawianych osobom, które pełnią funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu, Nie tylko skrócono z 80 do 48 godzin wymiar kursu pedagogicznego, ale także dopuszczono, aby uprawnienia takie mogły uzyskać także osoby, które posiadają inne kwalifikacje, niż potwierdzające posiadanie tytułu mistrza. Dodatkowo odstąpiono od obowiązku wykazywania się stażem pracy po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Związek Rzemiosła Polskiego, w ramach konsultacji publicznych, opiniował projekt przedmiotowego rozporządzenia i po konsultacjach z siecią organizacji rzemiosła zgłosił krytyczne uwagi odnoszące się do obniżenia wymogów wobec osób, które odpowiadają za realizację programu praktycznej nauki młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a więc będących ,,nauczycielami zawodu”.

W ocenie środowiska rzemieślników szkolących uczniów w ramach przygotowania zawodowego w rzemiośle oraz nadzorujących ten proces organizacji rzemiosła doprowadzono do absurdalnej sytuacji, w której absolwent szkoły branżowej niemalże zaraz pa jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego lub czeladniczego oraz ukończeniu, skróconego o blisko połowę, kursu pedagogicznego – może uzyskać uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu, a więc być nauczycielem zawodu, Sytuacja ta przynosi ewidentne szkody społeczne w postaci obniżania poziomu przygotowania zawodowego nowych fachowców, Kwalifikacje osób zajmujących się szkoleniem praktycznym mają zasadniczy wpływ na poziom przygotowania zawodowego oraz
jakość umiejętności nabywanych przez uczniów w trakcie nauki zawodu, a także na bezpieczeństwo realizowanych procesów.

Pełna treść pisma do Ministra Edukacji i Nauki

ZRP jednocześnie zwraca się do Pani Olgi Semeniuk, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii z uprzejmą prośbą o wsparcie powyższego wniosku, skierowanego do Ministra Edukacji i Nauki w przedmiotowej sprawie.

O.Semeniuk_MPRiT_Pobierz