Partnerzy społeczni są w stanie najlepiej opracować narzędzia i systemy uczenia się przez całe życie

SMEunited kładzie nacisk na potrzebę inwestowania w uczenie się przez całe życie i ciągłe szkolenia. Ze względu na szybkie zmiany na rynku pracy związane z transformacją cyfrową i ekologiczną, doskonalenie zawodowe jest podstawą innowacyjności, produktywności i konkurencyjności rzemiosła i MŚP. Głównym problemem jest organizacja  i wdrażane kształcenia ustawicznego na różnych poziomach, tak aby sprostać potrzebom firmy. Istnieją różne sposoby organizowania uczenia się przez całe życie, które najlepiej opracować i wdrożyć na poziomie krajowym, regionalnym i/lub sektorowym przez partnerów społecznych lub w ścisłej współpracy z nimi.

Jeśli chodzi o inicjatywę dotyczącą indywidualnych kont edukacyjnych (ILA), SMEunited zdecydowanie zaleca respektowanie różnorodności już istniejących narzędzi i systemów w państwach członkowskich oraz dalsze promowanie potrzeby podejmowania działań na poziomie krajowym/regionalnym w celu wspierania podnoszenia i zmiany kwalifikacji. Istnieją pewne zasady, które powinny być przestrzegane, takie jak odpowiedzialność za podział kosztów pomiędzy władze publiczne, pracodawców i pracowników, gdzie „uprawnienia” powinny przede wszystkim odnosić się do środków finansowych dających jednostkom możliwość dostępu do szkoleń.

Ponadto należy wprowadzić różne strategie i narzędzia w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb różnych grup docelowych, a ZLA nie powinny być traktowane jako rozwiązanie uniwersalne. Na przykład osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach potrzebują wsparcia wykraczającego poza szkolenia w celu integracji lub reintegracji na rynku pracy. W takim przypadku należy opracować ILA lub inne nowe instrumenty w celu pozyskania dodatkowych środków. Powinny istnieć czynniki sprzyjające lub, jeśli już istnieją, należy je wzmocnić, aby wspierać podejmowanie kształcenia ustawicznego.

W kwestii mikrokredytów SMEunited podkreśla, że obecne podejście zaproponowane przez Komisję jest bardziej skoncentrowane na potrzebach szkolnictwa wyższego, niż kształcenia i szkolenia zawodowego. Potrzeba więcej badań, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób mikrokredyty mogą być wykorzystywane w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz uczeniu się w miejscu pracy. Jednocześnie nie należy nadmiernie regulować mikrokredytów, aby umożliwić im zachowanie wystarczającej elastyczności w celu szybkiego dostosowania się do szybko zmieniających się potrzeb szkoleniowych na rynku pracy.

Źródło: smeunited.eu