Wniosek Partnerów Społecznych o zamknięcie działania 2.2. POWER

Partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego na wniosek Norberta Pruszanowskiego, eksperta Związku Rzemiosła Polskiego, wystosowali do podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Pawła Chorążego pismo dotyczące problemu podatkowego w Działaniu 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej rynku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

W piśmie partnerzy zwrócili uwagę, że w świetle interpretacji izb skarbowych oraz praktyki stosowania przepisów podatkowych bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców polegające na przygotowaniu dla nich tzw. planów rozwojowych, które są głównym produktem projektów w tym Działaniu zostało potraktowane, jako działalność podlegająca podatkowi od towarów i usług (VAT). Ponadto część przekazywanego świadczenia (90% kosztów) na rzecz przedsiębiorcy, która finansowana jest z dotacji została potraktowana, jako zapłata i obrót w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym powiększając podstawę opodatkowania w podatku VAT. 

 

W konsekwencji beneficjenci zobowiązani są do zapłaty VAT od całości otrzymanej dotacji, w tym także zadań nie związanych bezpośrednio z usługami doradczymi, jak koszty pośrednie czy wynagrodzenia personelu projektowego.

 

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z pozostałymi partnerami społecznymi od początku prowadzili intensywne działania na rzecz wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej rozwiązującej kwestię VAT w projektach. Jednak wszelkie poczynione kroki okazały się nieskuteczne i do dnia dzisiejszego nie doprowadziły do pozytywnego rozwiązania problemu.

 

Treść pisma: