Wniosek dot. przygotowania pakietu rozwiązań redukujących negatywny wpływ epidemii koronowirusa na realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce partnerzy społeczni, członkowie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich, zwrócili się do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak o wydanie w trybie pilnym koniecznych decyzji dot. realizacji projektów europejskich w najbliższym czasie. W liście postulowano o przygotowanie pakietu rozwiązań redukujących negatywne skutki finansowe i organizacyjne związane z obecną sytuacją, które dotyczyć będę beneficjentów projektów, w tym m.in.:

  • elastyczne podejście instytucji pośredniczących do rozliczania wydatków, które już zostały poniesione lub wynikają z długoterminowych kontraktów, w tym kwalifikowanie kosztów stałych związanych z utrzymaniem biur i zespołów projektowych, ale także wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem wydarzeniami, które w projektach nie dojdą ostatecznie do skutku (np. szkolenia, konferencje),
  • wprowadzenie szybkich i prostych procedur dotyczących zawieszania projektów i wstrzymywania okresu ich realizacji,
  • możliwość (na wniosek beneficjenta) zmiany okresów rozliczeniowych,
  • możliwość (na wniosek beneficjenta) wydłużenia okresu realizacji projektów oraz kwalifikowania wydatków (także w tych przypadkach, w których okres realizacji był narzucony kryteriami wyboru w konkursach),
  • weryfikację zakresu projektów i elastyczne wprowadzanie zmian, np. co do formy wsparcia (np. zmiana z formy stacjonarnej na zdalną),
  • możliwość renegocjacji zakładanych wskaźników projektów (także tych narzucanych kryteriami wyboru w konkursach).

W przypadku przedłużania się i nasilania negatywnych zjawisk związanych z koronawirusem członkowie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich postulują o podjęcie kroków na poziomie europejskim w celu wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w programach operacyjnych finansowanych ze środków perspektywy 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu: https://bit.ly/3cS0Vx8