Wielkopolska Izba Rzemieślnicza a program Leonardo Da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program ten wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Na przełomie 2007/2008 Pan Paweł Woźny syn rzemieślnika zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych w Trzcince odbył staż zawodowy w niemieckim zakładzie mechaniki pojazdowej w Paderborn (Niemcy), w ramach programu Leonardo Da Vinci.

Staż był dofinansowany ze środków unijnych Programu, a Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zrealizowała go wspólnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Izbą Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Odrą – Region Brandenburgia Wschodnia oraz firmą Nupsix Technologies w Paderborn.