W opinii Związku Rzemiosła Polskiego nowy system wpłaty składek skomplikuje rozliczenia podatkowe

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej odniósł się do nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Według zapisu w dokumencie składki będą wpłacane na jedno indywidulane konto, ale z mocy prawa będą zaliczane na poczet najstarszej zaległości składkowej oraz proporcjonalnie na poczet odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach składek, jeżeli takie istnieją.

 W opinii Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzone zasady w dużym stopniu skomplikują  rozliczenia  podatkowe znacznej  grupy podatników. W dotychczasowym systemie rozliczeń należności składkowych płatnicy mieli wyraźne rozdzielenie opłacanych składek na trzy fundusze i były one zaliczane na poczet zobowiązań składkowych w okresie ustalonym przez płatnika w przelewie. Według ZRP większość płatników, w tym przedsiębiorców, nie ma świadomości, że mogą mieć niedopłaty na poszczególnych funduszach.ZUS nie przewiduje informowania podatników o kwocie zaległości oraz należnych odsetek od tej zaległości, na jaką została zaliczona bieżąca płatność składek. Wobec czego płatnicy składek nie będą posiadali informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia składek dla celów podatkowych.

W tej sytuacji Związek uważa, że racjonalnym rozwiązaniem byłoby udostępnienie przez ZUS  na platformie elektronicznej PUE informacji o stanie kont poszczególnych płatników, z podziałem na poszczególne fundusze oraz kwot należnych i rozliczonych odsetek od zaległości.
Treść wystąpienia: