VII Forum Szkół Rzemiosła „Między teorią a praktyką” w Pałacu Chodkiewiczów

Dwa dni merytorycznych treści, 10-u  wspaniałych prelegentów, ponad 70-u uczestników to rezultat VII edycji Forum Szkół Rzemiosła, wydarzenia,  które co roku organizowane jest przez Związek Rzemiosła Polskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie. Forum, z jednej strony ma prezentować potencjał kompetencyjny, kadrowy i techniczny sieci organizacji rzemiosła, z drugiej strony ma zachęcać wszystkich, począwszy od decydentów, samorządu, instytucji edukacji, instytucji rynku pracy  a kończąc na samych nauczycielach, do wspólnego działania na rzecz podnoszenia rangi kształcenia branżowego w Polsce.

Spotkanie zainaugurował Pan Jan Gogolewski – Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, podkreślając, że „…bieżąca edycja Forum jest dla Związku Rzemiosła Polskiego szczególna, ze względu na stojące przed nim nowe wyzwania, w kontekście zmian systemowych dotyczących egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych oraz nowelizacji ustawy o rzemiośle oraz rozszerzenia definicji rzemiosła i rzemieślnika”. Prezes ZRP złożył szczególne podziękowania za udział w tegorocznej edycji Forum przedstawicielom rządu RP: Panu Jackowi Tomczakowi, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Panu Piotrowi Bartosiakowi, dyrektorowi Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani dr. hab. Ewie Flaszyńskiej, dyrektorowi Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Panu Marcinowi Józefaciukowi, posłowi na Sejm RP, członkowi Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w X kadencji Sejmu. Zaznaczył także, że niezwykle cieszą zapewnienia resortu edukacji odnośnie przygotowania rozwiązań prawnych służących dalszemu rozwojowi szkolnictwa branżowego, w tym działań mających na celu organizację cyklicznych spotkań z branżami dotyczących kształcenia zawodowego oraz dalszego rozwoju kształcenia dualnego w systemie oświaty.

W programie tegorocznego Forum znalazły się tematy ściśle związane z dualnym kształceniem zawodowym w rzemiośle, takie jak: możliwości współpracy szkół z pracodawcami-rzemieślnikami w zakresie opracowywania programów nauczania, zmiany w przepisach dotyczących organizacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przy komisjach egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, finasowanie szkół prowadzonych przez organy niebędące jednostkami samorządu terytorialnego czy nowa platforma online do wystawiania Suplementów Europass do świadectw dla czeladników i mistrzów. Podczas Forum nie zabrakło również odniesienia do roli doradztwa zawodowego w kontekście zwiększenia świadomości jego znaczenia we wszystkich branżowych szkołach. Zaprezentowana została Mapa Karier, innowacyjne narzędzie o ścieżkach kariery i świecie zawodów oraz europejskie programy i inicjatywy, w tym program Erasmus+, które umożliwiają podnoszenie wiedzy specjalistycznej i zdobywanie umiejętności zawodowych wśród kadry i uczniów kształcenia zawodowego.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano również podczas Forum treści dotyczących Standardów Ochrony Małoletnich, które – na podstawie zmienionej od lutego br. ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich –  wymuszają na niektórych pracodawcach w tym rzemieślnikach, którzy realizują przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników oraz podmiotów prowadzących działalność m.in. edukacyjną z udziałem osób małoletnich nowe obowiązki. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację.