V Forum Szkół Rzemiosła

W dniach 15-16 marca 2022 r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku  Rzemiosła Polskiego, odbyło się V Forum Szkól Rzemiosła pod hasłem „Doradztwo zawodowe a rynek pracy”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb, cechów i branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski, partnerzy społeczni, przedstawiciele Komendy Głównej oraz Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy a także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tegoroczne Forum Szkół Rzemiosła miało szczególny wymiar, bowiem zostało zorganizowane w ramach współpracy instytucji rynku pracy, jakimi są sieć organizacji rzemiosła oraz sieć jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, a jego tematem przewodnim było doradztwo zawodowe. W trakcie spotkania zaprezentowano potencjał obu instytucji oraz nastąpiła wymiana doświadczeń i informacji na temat doradztwa zawodowego realizowanego przez organizacje rzemiosła oraz jednostki OHP w kontekście rozwiązań pożądanych przez obecny rynek pracy.

Spotkanie zainaugurowali Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Pani Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy. Prezes ZRP zwrócił m.in. uwagę na znaczącą rolę szkół rzemiosła w przygotowaniu uczniów do pracy, a tym samym olbrzymiego wpływu, jaki mają one na kształt i przyszłość całego środowiska rzemieślniczego. Z kolei Pani Komendant Główna OHP podziękowała Prezesowi oraz ZRP za dotychczasową owocną współpracę oraz podkreśliła, że wspólna działalność obu instytucji przynosi szereg wymiernych korzyści młodzieży.

W trakcie spotkania omówiono m.in. następujące zagadnienia:

  • Zmiany na rynku pracy, zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, rola i zadania   instytucji  rynku pracy.
  • Doświadczenia i dobre przykłady form doradztwa zawodowego realizowanego   przez jednostki OHP.
  • Doświadczenia i dobre przykłady organizacji przygotowania zawodowego w rzemiośle; zadania i rola organizacji rzemiosła; doradztwo zawodowe.
  • Rola dialogu społecznego z udziałem instytucji rynku pracy – obszary i formy współpracy.
  • Rola organizacji rzemiosła we wdrażaniu programów krajowych i regionalnych  w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
  • Działalność zakładów rzemieślniczych i ich sytuacja w kontekście wdrażanych od 1 stycznia 2022 r. zmian wynikających z Rządowego Programu Rozwoju „Polski Ład”.
  • Aktualne działania izb rzemieślniczych i cechów w zakresie przygotowania zawodowego   w rzemiośle, w kontekście zmian przepisów.

Obszary szeroko pojętej edukacji ustawicznej oraz doradztwa zawodowego pozostają kluczowymi tematami w dyskusji na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, rosnącego zapotrzebowania na nowe zawody, na coraz lepszych specjalistów o wysokich kwalifikacjach w swojej dziedzinie i równocześnie wysokim poziomie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii a także na temat ucznia i pracownika przyszłości.  Doradztwo zawodowe nabiera nowego wymiaru i znaczenia. Staje się niezbędną formą projektowania przyszłości  i optymalizacji wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

Podczas konferencji omówiono także szczególną rolę ZRP oraz OHP w kontekście obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej, zwłaszcza w procesie wsparcia młodych Ukraińców na polskim rynku edukacyjnym i rynku pracy.