Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu polityki zakupowej Państwa

W dniu 22 czerwca 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego przekazał uwagi w piśmie skierowanym do Pana Marka Niedużaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie, Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach prac nad projektem polityki zakupowej Państwa, w związku z art. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych:

  1. W przypadku zamówień towarów lub usług realizowanych przez organy państwa, oferenci prowadzący działalność gospodarczą w regionie, na terenie którego terenie ma być dostarczony produkt lub usługa, powinni być dodatkowo punktowani w procedurach przetargowych.
  2. W przeważającej ilości niewielkie firmy rzemieślnicze nie mają szans konkurowania z dużymi firmami o znacznym potencjale finansowych i wykonawczym i pomimo bardzo dobrej jakości produktów i usług oraz pewności ewentualnego egzekwowania napraw gwarancyjnych, odpadają na wstępnych etapach procedury przetargowej. Postulujemy więc by warunki przystąpienia do przetargu uwzględniały możliwości małych zakładów rzemieślniczych.
  3. Zamówienia rządowe powinny być realizowane w pierwszej kolejności przez przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, które w naszym kraju płacą podatki i reinwestują w Polsce kapitał powstały w wyniku zrealizowanych zamówień rządowych. Związek Rzemiosła Polskiego stoi na stanowisku, by w przypadku tożsamej punktacji uzyskanej w procedurze przetargowej przez aplikujące w niej firmy, polityka zakupowa Państwa uwzględniała kryterium pierwszeństwa wyboru firm z kapitałem rodzimym.
  4. Opracowując politykę zakupową Państwa, powinno się w większym niż jest to jest obecnie zakresie brać pod uwagę kryteria pozapłacowe, takie jak gwarancja i pewność jej realizacji przez firmę, jakość towarów i usług, które mają być dostarczone w realizacji przetargu, doświadczenie i opinia o aplikującej firmie na rynku.
  5. Polityka zakupowa Państwa powinna bezwzględnie eliminować możliwości powiązań rodzinnych, towarzyskich i politycznych między oferentami, a członkami gremiów decyzyjnych, określających warunki przetargu i podejmujących decyzje wyboru aplikujących podmiotów.

Pismo ZRP ws. projektu polityki zakupowej państwa_pobierz tutaj