Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011

Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił uwagi do Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów – 2010-2011 przedstawionego partnerom społecznym przez Prezesa Rady Ministrów.

ZRP pozytywnie ocenia rozwiązania mające istotny wpływ na rozwój gospodarki, dotyczące innowacyjności, i wdrożenia e-administracji. Korzystnym zjawiskiem jest zwłaszcza dążenie rządu do zwiększenia innowacyjności gospodarki. Ważne jest to tym bardziej, że ostatnie badania wykazały wyraźny spadek udziału przedsiębiorstw w pozyskiwaniu nowych rozwiązań.

Przedstawiony dokument w wielu kwestiach zbieżny jest z postulatami zgłaszanymi przez środowisko przedsiębiorców m.in. dotyczącymi ograniczeń emerytalnych, podniesienia wieku emerytalnego, racjonalizacji systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych i przyspieszenia prywatyzacji.

Generalnie jednak zaproponowane w nim zmiany w dziedzinie uzdrawiania finansów publicznych nie należą do rewolucyjnych. Póki, co plan jest zbiorem ogólnych założeń, brakuje w nim metod wdrożenia poszczególnych przedsięwzięć. Większość propozycji możliwa jest do wprowadzenia wyłącznie na drodze zmian legislacyjnych. I dopiero po otrzymaniu propozycji konkretnych będzie się można do nich odnieść merytorycznie.

Związek pozytywnie zaopiniował postulat dotyczący ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Cieszą zapowiedzi zmniejszenia obciążeń administracyjnych i skrócenie czasu pozyskiwania informacji urzędowych.

Poparcie organizacji zyskała także zapowiedź dokończenia procesu prywatyzacji. Rozstrzygnięcie roli państwa w gospodarce rozwiąże problemy związane ze sprawowaniem przez państwo funkcji nadzorczych.

Dobrze, że w dokumencie znalazł się zapis o zwiększeniu efektywności i elastyczności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego. Źle się jednak stało, że narzędzia, którymi ten cel ma być osiągnięty sformułowane zostały zbyt ogólnie. W planie nie uwzględniono propozycji ministerstwa edukacji ograniczającej kształcenie zawodowe na korzyść nauki przedmiotów ogólnych. Nie wspomniano też o pomyśle stworzenia państwowego „monopolu” w potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych. Odbyć się to ma poprzez marginalizowanie zakresu działalności komisji egzaminacyjnych powoływanych przez izby rzemieślnicze na korzyść działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Szczególnej troski wymaga system reformy emerytalnej. Dzisiaj pomimo podejmowanych działań system nie sprawdza się i dlatego wymaga bardziej radykalnych rozwiązań. Dlatego jego dokończenie Związek uznaje za priorytet. ZRP opowiada się za wydłużeniem emerytalnego zrównaniem wieku emerytalnego obu płci.

W grupie spraw zaopiniowanych negatywnie znalazł się m.in. pomysł ograniczenia odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakaz odliczania podatku od zakupu paliwa. Wdrożenie tej propozycji może negatywnie wpłynąć na branżę motoryzacyjną. Dlatego Związek opowiada się za wprowadzeniem systemowych trwałych zmian opodatkowania samochodów wykorzystywanych przez przedsiębiorców do prowadzenia działalności.

Szczegółowe informacje w załączniku.