Uwagi ZRP do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw

W dniu 9 sierpnia 2019 r. został uchwalony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził ze środowiskiem przedsiębiorców szerokie konsultacje przyjętych rozwiązań prawnych za pomocą panelu konsultacyjnego on-line i oceny ekspertów. Prace nad ustawą były realizowane w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Z przeprowadzonych konsultacji z przedsiębiorcami i opinii ekspertów wynika, że niektóre wprowadzone uchwaloną ustawą zmiany, mogą nieść za sobą dodatkowe obowiązki administracyjne, uciążliwe szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi uwagami: https://bit.ly/2PgMw5S