Uwagi SMEunited dotyczące inicjatywy ulgi zmniejszającej uprzywilejowanie finansowania dłużnego względem finansowania kapitałowego

11 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego (DEBRA). SMEunited reprezentując interesy małych firm w Europie krytykuje istniejące rozwiązania zawarte w dyrektywie Komisji Europejskiej w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego.

Istniejące faworyzowanie finansowania dłużnego jest jednym z powodów, dla których MŚP polegają w zbyt dużym stopniu na finansowaniu dłużnym (odsetki podlegają odliczeniu) i wykazują w swoich bilansach niski poziom kapitału własnego (koszty kapitału własnego, takie jak dywidendy, nie podlegają odliczeniu). SMEunited w kilku dokumentach dotyczących polityki domagało się lepszego traktowania pod względem podatkowym finansowania kapitałowego, aby zmniejszyć tę nierówność. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy zapowiedź DEBRA w komunikacie Komisji Europejskiej „Opodatkowanie przedsiębiorstw w XXI wieku” w ubiegłym roku.

Celem propozycji Komisji w sprawie DEBRA jest wspieranie rozwoju Unii Rynków Kapitałowych UE poprzez przyznanie przedsiębiorstwom motywacji do wykorzystywania kapitału własnego, a nie obcego, do finansowania swojej działalności.

Przewiduje on, że wzrost kapitału własnego podatnika z jednego roku podatkowego na następny powinien podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zadłużenia. Ponadto w ramach proponowanych przepisów MŚP korzystałyby z wyższej nominalnej stopy procentowej. Jeśli chodzi o zadłużenie, wniosek wprowadza ograniczenie możliwości odliczenia odsetek od zadłużenia o 15 %.

W obecnym projekcie dyrektywy Rady zaproponowano ulgę podatkową na 10 lat podwyższenia kapitału (art. 4). Ulga powinna być równa stopie procentowej nieobciążonej ryzykiem przez 10 lat plus premia za ponoszone ryzyko w wysokości 1% (1,5% dla MŚP).

Ponadto, w celu zmniejszenia wpływu na dochody podatkowe oraz przeciwdziałania stronniczości z obu stron, wniosek zawiera ograniczenie odliczeń z tytułu odsetek w przypadku finansowania dłużnego (art. 6). Odliczeniu powinno podlegać jedynie 85% kosztów kredytu.

Wreszcie, SMEunited żałuje, że z takiej ulgi mogą korzystać tylko spółki kapitałowe. Większość MŚP – głównie mikroprzedsiębiorstw – które są zorganizowane w innej formie prawnej, finansuje swoje inwestycje z opodatkowanych zysków, a pożyczki nie są objęte proponowanym instrumentem. Dlatego SMEunited zachęca rządy krajowe do wspierania inwestycji w takich firmach podobnymi narzędziami, takimi  jak nieopodatkowane rezerwy.

 

Uwagi szczegółowe dotyczące propozycji DEBRA

  1. SMEunited z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie Ulgi zmniejszającej uprzywilejowanie finansowania dłużnego względem finansowania kapitałowego (DEBRA)

Ulga redukcyjna wydaje się być skutecznym instrumentem zwiększającym atrakcyjność finansowania kapitałowego dla przedsiębiorstw i może przyczynić się do zmniejszenia nierówności pomiędzy długiem a kapitałem, występujących w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej.

  1. Ograniczenie możliwości odliczenia odsetek od zadłużenia z tytułu podwyższenia kapitału

Propozycja, aby przewidzieć ulgę na podwyższenie kapitału, idzie w dobrym kierunku. Jednak relacja długu do kapitału własnego istnieje również w przypadku istniejącego kapitału własnego i może uzasadniać odliczenie dla całego kapitału własnego w bilansie. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy odliczenie nie obejmuje pełnych kosztów kapitału własnego, a jedynie ekwiwalent kosztów zadłużenia. Dlatego też SMEunited zachęca ustawodawców do oceny możliwości wprowadzenia odpisu na cały kapitał własny.

  1. Ograniczenie możliwości odliczenia odsetek od zadłużenia do 10 lat

Propozycja ograniczenia możliwości odliczenia odsetek od zadłużenia dla dodatkowego kapitału do 10 lat w przypadku zastrzyku finansowego, co jest krótsze niż w przypadku wielu komercyjnych kredytów inwestycyjnych. Dlatego SMEunited zaleca wydłużenie okresu ulgi redukcyjnej do 15 lat.

  1. Wyższa nominalna stopa procentowa dla MŚP

Fakt, że średnio MŚP muszą płacić wyższe stopy procentowe za kredyty, uzasadnia wprowadzenie wyższych referencyjnych stóp procentowych dla MŚP. Dlatego też SMEunited z zadowoleniem przyjmuje sugerowaną premię w wysokości 0,5% dla MŚP przy obliczaniu referencyjnej stopy procentowej.

  1. Ograniczenie możliwości odliczania odsetek od kredytów

Stopy procentowe stanowią koszty dla przedsiębiorstw i szczególnie w czasach kryzysu, kiedy duża liczba MŚP cierpi z powodu wysokich stóp procentowych, ograniczenie możliwości odliczania odsetek od kredytów spowodowałoby powstanie znacznych kosztów dodatkowych. Takie koszty przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ MŚP nie będą w stanie zrekompensować tych kosztów, nawet poprzez zwiększenie udziału kapitału własnego. Dlatego też SMEunited w pełni odrzuca ograniczenie odliczenia odsetek do 85%.

  1. Dyrektywa Rady jako podstawa prawna dla DEBRA

Komisja Europejska proponuje wdrożenie DEBRA za pomocą dyrektywy Rady, co wymaga jednomyślności ministrów finansów. Fakt, że każdy pojedynczy rząd krajowy mógłby zapewnić już teraz taką ulgę na poziomie krajowym, ale tego nie zrobił, może wskazywać na przyszłe trudności w uzyskaniu poparcia wszystkich ministrów finansów. Dlatego SMEunited zachęca Komisję Europejską i Parlament Europejski do publicznego poparcia konieczności wprowadzenia takiej ulgi, co jest szczególnie istotne w czasach, gdy wiele MŚP ma problemy z wypłacalnością i powinno wzmocnić swoją bazę kapitałową.

 

Oryginalny tekst: Comments on Debt Equity Bias Reduction Allowance (DEBRA)