Uwaga organizacje rzemiosła świadczące usługi szkoleniowo-doradcze

Informujemy, że trwają konsultacje dotyczące wprowadzenia w ramach wdrażania w Polsce funduszy strukturalnych w latach 2014-2020 tzw. Systemu Zapewnienia Jakości Usług Rozwojowych, w tym wprowadzenia dla wszystkich podmiotów świadczących usługi szkoleniowo-doradcze  ( w tym także organizacje rzemiosła) oraz ich beneficjentów obowiązku rejestracji w krajowym „Rejestrze Usług Rozwojowych”

Do konsultacji założeń Systemu zaproszone są instytucje edukacyjne, które będą umieszczać swoje oferty w rejestrze instytucji i ofert usług a także będą mogły korzystać z dedykowanego im wsparcia.
Celem nadrzędnym stworzenia Systemu jest zwiększenie rynku usług rozwojowych w Polsce, który docelowo powinien mieć bezpośredni wpływ na wzrost wskaźnika kształcenia ustawicznego w Polsce.
ZRP został zaproszony na spotkanie informacyjno-konsultacyjne do PARP w dniu 10 lipca celem omówienia możliwości korzystania z tego Systemu przez organizacje rzemiosła i zrzeszone w nich zakłady rzemieślnicze, które w latach 2014-2020 powinny być  jednym z głównych beneficjentów wsparcia z funduszy unijnych w Polsce w zakresie usług szkoleniowo-doradczych.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do Związku Rzemiosła Polskiego ewentualnych uwag do 10 lipca do godz. 9.30. e-mail: nzn@zrp.pl

Wszystkie niezbędne informacje oraz materiały znajdują się na stronie internetowej PARP:  LINK

Po spotkaniu w PARP ZRP zamierza przygotować oficjalne stanowisko organizacji rzemiosła w tej sprawie.