Udział MŚP, zasoby i wdrażanie norm. Takie tematy zostały omówione w Brukseli na pierwszym Forum Wysokiego Szczebla ds. Normalizacji

Dnia 20 stycznia br. SBS, SMEunited oraz DSME Alliance reprezentowały interesy MŚP podczas Forum Wysokiego Szczebla ds. Normalizacji Europejskiej. Organizacje podkresliły znaczenie zaangażowania MŚP w międzynarodowe procesy normalizacyjne, potrzebę unikania mnożenia norm i zapewnienia wystarczających zasobów dla MŚP, aby mogły uczestniczyć w normalizacji.

Jednym z celów Forum Wysokiego Szczebla jest identyfikacja priorytetów normalizacyjnych wspierających politykę i prawodawstwo UE. W tym kontekście przedstawiciele MŚP podkreślili, jak ważne jest rozpoczęcie od przeglądu już istniejących norm wspierających transformację ekologiczną i cyfrową, aby uniknąć mnożenia norm. Ponadto należy zagwarantować większy nacisk na ich wykorzystanie, zwłaszcza wśród MŚP, ponieważ często mają trudności z odnalezieniem się w rosnącej liczbie opracowywanych co roku norm.

Jednym z głównych wyzwań jest również zapewnienie skutecznego udziału europejskich MŚP w normalizacji międzynarodowej. Oprócz przyczynienia się do lepszej koordynacji stanowisk europejskich na poziomie międzynarodowym, przedstawiciele MŚP podkreślili znaczenie pracy nad konkretnymi zaleceniami i działaniami mającymi na celu zwiększenie integracji w międzynarodowej normalizacji. Działania te powinny być podejmowane przy wsparciu podobnie myślących partnerów handlowych.

Komisja Europejska zapowiedziała utworzenie Forum Wysokiego Szczebla ds. Normalizacji Europejskiej w swojej strategii normalizacyjnej opublikowanej w lutym 2022 r. Dziś odbyło się pierwsze spotkanie Forum, które zgromadziło państwa członkowskie, europejskie organy normalizacyjne, przemysł, konsumentów i inne zainteresowane strony.

Wreszcie kluczowe będzie zagwarantowanie wystarczających środków na wsparcie udziału MŚP w normalizacji na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. Biorąc pod uwagę kluczową rolę norm w transformacji cyfrowej i ekologicznej, ważne jest zapewnienie dodatkowych zasobów, aby wnieść wkład z perspektywy MŚP.

Komentując utworzenie Forum Wysokiego Szczebla, Prezes SBS Gunilla Almgren powiedziała: „Dobrze jest widzieć silną obecność stowarzyszeń MŚP na Forum Wysokiego Szczebla. MŚP stanowią większość firm w Europie. Jeśli chcemy, aby normy wspierały odporność UE, cele cyfrowe i ekologiczne, konieczne jest uwzględnienie cech i specyfiki MŚP w dyskusjach na tym nowym forum”.

Oliver Grün, Prezes DSME, skomentował: „Standardy ICT to narzędzia nie tylko zapewniające zgodność z przepisami. Umożliwiają cyfrową i zieloną transformację. My, jako MŚP, przejęliśmy wiodącą rolę w tworzeniu strategicznych norm na poziomie międzynarodowym, jak „oneM2M for the Internet of Things”. W ramach Forum Wysokiego Szczebla chcemy współpracować z rządami, aby realizować europejskie wartości i interesy w strategicznych pracach normalizacyjnych w ramach ITU-T, ISO, IEC, 3GPP i oneM2M”.

Podsumowując, Prezes SMEunited Petri Salminen stwierdził, że „jednym z tematów, które poleca Forum Wysokiego Szczebla do oceny, są zasoby przeznaczone na zapewnienie zaangażowania MŚP w proces normalizacji. Cyfrowa i ekologiczna transformacja w połączeniu z nowymi wymogami regulacyjnymi tworzy lawinę nowych inicjatyw normalizacyjnych. Jednocześnie organizacje normalizacyjne kontynuują normalną pracę, na przykład w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego, budownictwa, maszyn itp. Potrzebne są dodatkowe środki, aby umożliwić ekspertom MŚP wniesienie wkładu w rozwój tych norm.”

Komisja Europejska zapowiedziała utworzenie Forum Wysokiego Szczebla ds. Normalizacji Europejskiej w swojej strategii normalizacyjnej opublikowanej w lutym 2022 r. W pierwszy spotkaniu Forum zgromadziły się państwa członkowskie, europejskie organy normalizacyjne, przemysł, konsumenci i inne zainteresowane strony .

O organizacjach słów kilka:

Small Business Standards

Założone w 2013 roku Europejskie Stowarzyszenie Małych Przedsiębiorstw (SBS) jest europejskim stowarzyszeniem, które reprezentuje i broni interesów MŚP w procesie normalizacji na poziomie europejskim i międzynarodowym. SBS jest współfinansowany przez Unię Europejską i EFTA. – www.sbs-sme.eu

SMEunited

Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie (SMEunited) zrzesza 67 organizacji członkowskich z ponad 30 krajów europejskich. SMEunited reprezentuje krajowe międzysektorowe federacje MŚP, europejskie organizacje branżowe MŚP oraz członków stowarzyszonych. SMEunited to uznana organizacja pracodawców i Europejski Partner Społeczny. SMEunited był wcześniej znany jako UEAPME. – www.SMEunited.eu

European Digital SME Alliance

European DIGITAL SME Alliance (DSME) to największa sieć małych i średnich przedsiębiorstw ICT w Europie, reprezentująca łącznie ponad 45 000 przedsiębiorstw. Sojusz jest wspólnym wysiłkiem 30 krajowych i regionalnych stowarzyszeń MŚP z państw członkowskich UE i krajów sąsiadujących, aby umieścić cyfrowe MŚP w centrum agendy UE. – www.digitalsme.eu

Artykuł SMEunited