TwojeInnowacje.pl: Skuteczni eksperci = efektywny dialog

„Badania zaangażowania organizacji członkowskich Związku Rzemiosła Polskiego w dialog społeczny z 2008 roku wykazały, że w środowisku rzemieślniczym brakuje wiedzy na temat efektywnego prowadzenia dialogu. 2 lipca br. miała miejsce konferencja inaugurująca Projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”.”

”ZRP jako organizacja pracodawców i partner społeczny reprezentuje na forum dialogu społecznego interesy mikro-, małych i średnich firm. Dzięki członkostwu w UEAPME zaś, aktywnie uczestniczy w europejskim dialogu społecznym włączając się w tworzenie i opiniowanie unijnych regulacji prawnych.” – czytamy na portalu TwojeInnowacje.pl.
 
„Głównym celem Projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”, realizowanego w ramach Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, jest wzmocnienie potencjału eksperckiego Związku Rzemiosła Polskiego i jego organizacji członkowskich oraz podnoszenie świadomości roli dialogu jako metody rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych.”
 
„W ramach projektu zaplanowano m.in. 16 seminariów regionalnych. Uczestnikami szkoleń będą osoby wydelegowane przez izby rzemiosła i przedsiębiorczości oraz cechy rzemieślnicze – aktualni i potencjalni eksperci zaangażowani w działania ZRP w dialogu społecznym. Pierwsze seminarium odbędzie się we wrześniu br.”
 
„Zaplanowano również 8 szkoleń wzmacniających potencjał organizacji członkowskich ZRP. Celem szkoleń jest rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach dialogu społecznego. Wykorzystanie metod aktywnego nauczania pozwoli odwołać się do doświadczeń uczestników. Szkolenia będą sprzyjały zacieśnianiu
współpracy i budowaniu zespołu ekspertów ZRP. Stworzenie silnego zaplecza eksperckiego wzmocni pozycję całej organizacji. Podczas szkolenia omawiane będą przykłady z bieżących prac Komisji w celu uwypuklenia praktycznego wymiaru dialogu społecznego.”
 
„Projekt przewiduje też 3 warsztaty negocjacyjne. Warsztaty poświęcone będą rozwijaniu praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji, stanowiących podstawę skutecznego dialogu wśród partnerów. Dzięki warsztatom uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu przygotowywania i prowadzenia negocjacji, komunikacji i metod wypracowywania konsensusu.”
 
„Odbędą się również 2 szkolenia na temat Europejskiego Dialogu Społecznego Celem cyklu szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie instytucji, procedur oraz praktyki dialogu społecznego na szczeblu Unii Europejskiej oraz wzmocnienie świadomości na temat wzajemnego przenikania się problematyki angażującej partnerów społecznych na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym, jak i znaczenia udziału ZRP w pracach europejskich partnerów społecznych.”

 

TwojeInnowacje.pl
http://twojeinnowacje.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2349&Itemid=4