Transgraniczne powiązania gospodarcze rzemiosła

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 1 lipca 2009 roku rozpoczęła realizację wspólnego Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 pt.: „Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez specyficzną dla firm obsługę ekspertami i uruchamianie sieci wzajemnych kontaktów uczestników”.
Partnerem wiodącym Izby jest Izba Rzemieślnicza z Cottbus. Te dwie organizacje łączy wieloletnia współpraca.

Celem Projektu jest intensywne wspieranie transgranicznych powiązań gospodarczych. Poprzez wykorzystanie posiadanych przez obu partnerów informacji i wiedzy staramy się ułatwić dostęp do rynku po obu stronach Odry w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, mając na względzie przede wszystkim firmy z sektora rzemieślniczego.

Główny nacisk położony jest na wspieranie niemiecko-polskiej kooperacji przedsiębiorstw rzemieślniczych poprzez różne formy działań, m.in.: spotkania warsztatowe, giełdy branżowe, seminaria, wspólne stoiska na targach i innych.

Do działań realizowanych w projekcie, których odbiorcami oraz uczestnikami są zakłady rzemieślnicze w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, zostali włączeni eksperci i pracownicy naukowi zajmujący się m.in. energetyką, środowiskiem naturalnym, energią odnawialną i nowoczesnymi rozwiązaniami w branży budowlanej, a także specjaliści z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej w dziedzinach prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy oraz zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zielonogórska Izba jest przekonana, że realizacja zaplanowanych w projekcie działań przyczyni się do rozwoju i wzmocnienia współpracy i transgranicznych powiązań gospodarczych, do likwidacji barier hamujących wzajemne kontakty handlowe i w efekcie do podniesienia konkurencyjności regionu przygranicznego. Realizacja założonych działań pozwoli na osiągnięcie głównego celu Programu, jakim jest inicjowanie oraz wspieranie wieloletnich inicjatyw służących rozwojowi obszarów przygranicznych oraz przełamywaniu barier pomiędzy państwami partnerskimi – Polską i Niemcami.
 

Pełna treść w załączniku